درباره من

بهرام برومندان

تست

توضیحات ...

1384 - 1388

سازمان هواپیمایی کشوری

سامانه نشست و برخواست

مدیر پروژه

دریافت رزومه